LỊCH TRỰC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID - 19


Lịch trực phòng chống dịch bệnh Covid - 19: tuần 1 (từ ngày 03/02/2020 - 09/02/2020)

Lịch trực phòng chống dịch bệnh Covid - 19: tuần 2 (từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020)

Lịch trực phòng chống dịch bệnh Covid - 19: tuần 3 (từ ngày 17/02/2020 - 23/02/2020)

Lịch trực phòng chống dịch bệnh Covid - 19: tuần 4 (từ ngày 24/02/2020 - 01/03/2020)

Lịch trực phòng chống dịch bệnh Covid - 19: tuần 5 (từ ngày 02/03/2020 - 08/03/2020)

Lịch trực phòng chống dịch bệnh Covid - 19: tuần 6 (từ ngày 09/03/2020 - 15/03/2020)

Lịch trực phòng chống dịch bệnh Covid - 19: tuần 7 (từ ngày 16/03/2020 - 22/03/2020)

Lịch trực phòng chống dịch bệnh Covid - 19: tuần 8 (từ ngày 23/03/2020 - 29/03/2020)

Lịch trực phòng chống dịch bệnh Covid - 19: tuần 9 (từ ngày 30/03/2020 - 05/04/2020)

Lịch trực phòng chống dịch bệnh Covid - 19: tuần 10 (từ ngày 30/03/2020 - 05/04/2020)

Lịch trực phòng chống dịch bệnh Covid - 19: tuần 11 (từ ngày 06/04/2020 - 12/04/2020)

Lịch trực phòng chống dịch bệnh Covid - 19: tuần 12 (từ ngày 13/04/2020 - 19/04/2020)

Lịch trực phòng chống dịch bệnh Covid - 19: tuần 13 (từ ngày 20/04/2020 - 26/04/2020)

Lịch trực phòng chống dịch bệnh Covid - 19: tuần 14 (từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020)

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu